GPT (alt) 1000

方法- IFCC

——AutoZyme

-重组单试剂

-液体稳定性:60天

- Autozyme GPT是一套基于IFCC推荐的uv -动力学法测定GPT的试剂

- GPT活性可在2.5分钟内确定

- autozygpt在400 IU/I范围内是线性的,具有很高的稳定性

- Autozyme GPT的保质期为18个月

包装尺寸:20 x 50毫升

描述

反应类型 ........................... UV -动能

反应的方向 ................................. ............. 下来

波长 .................................340海里。

流量电池温度...........................37°C O

零位调整, ..................... 蒸馏水

延迟时间。..............60秒

不。的读数 ..............................................4 0

间隔...... ............ 30秒

空白吸光度极限....................20.900 Abs。

样品体积 .................................... ..0.1 ml (100 ul)

试剂量.......................1.0毫升

因素 ........................................1749

线性 .............................400年IUA

全名

电子邮件地址

你的信息